26.10.2019

Съобщение

Централната избирателна комисия напомня на всички избиратели, членове на ОИК и на СИК, че  на 27 октомври 2019 г., в 4:00 ч. се преминава към зимното часово време, поради което стрелките на часовника ще се върнат с един час назад.

25.10.2019

Съобщение

Централната избирателна комисия напомня, че при установяването на резултатите от гласуването след приключване на изборния ден в секцията могат да присъстват:

 • кандидати за общински съветници и кметове;
 • по един застъпник на кандидатската листа;
 • по един представител на партия, коалиция, местна коалиция или инициативен комитет;
 • по един наблюдател от организация, регистрирана за наблюдение на изборите;
 • по един регистриран анкетьор от социологическа агенция;
 • представители на средствата за масово осведомяване - по един от съответното средство за масово осведомяване.
23.10.2019

Съобщение

Централната избирателна комисия информира, че съгласно чл. 39 от Изборния кодекс на интернет страницата на всяка община се публикува списъкът с имената, номерата и адресите на избирателните секции на заличените от избирателните списъци лица.

Всяко лице може да направи справка в списъка. В случай че едно лице е вписано в списъка на заличените лица, може да поиска да се запознае с основанието за заличаване от избирателния списък и да поиска да бъде изключено от списъка на заличените лица. За целта лицето трябва да подаде писмено заявление до кмета на общината, района, кметството или до кметския наместник. Заявлението съдържа доказателства и документи, удостоверяващи правото на лицето да гласува.

Отказът за изключване от списъка на заличените лица се съобщава на заявителя незабавно и може да се обжалва пред съответния административен съд в 24-часов срок от съобщаването.

23.10.2019

Съобщение

Централната избирателна комисия прие принципно Решение № 1481-МИ от 22 октомври 2019 г. за отваряне на запечатани помещения определени за съхраняване на изборните книжа от изборите, в които се съхраняват изборни книжа и материали от предходни избори и референдуми.

Достъпът до запечатаните помещения, в които ще се съхраняват изборните книжа се осъществява по реда Решение № 1244-МИ от 30 септември 2019 г. на ЦИК.

21.10.2019

Съобщение

Централната избирателна комисия информира участниците в изборния процес и заинтересованите лица, че на интернет страницата на комисията в раздел „МЕСТНИ ИЗБОРИ 2019“, рубрики „Обучителен портал“ и „Разяснителна кампания“, са публикувани:

В раздел „Принципни решения“ се намират решенията на ЦИК по общи въпроси свързани с организацията на местните избори и точното и еднакво прилагане на Изборния кодекс.

Публикуваните изборни документи и разяснителни материали целят повишаване компетентността и информираността на участниците в изборния процес и заинтересованите лица.

Информация за ОИК, приетите от тях решения, регистрираните кандидати по видове избори, като и по други въпроси се намира на интернет страницата на съответната комисия, която е подстраница на официалната интернет страница на ЦИК.

20.10.2019

Съобщение

С Решение №1444 от 18.10.2019 г. Централната избирателна комисия, като съобрази принципите на Изборния кодекс за осигуряване на всеобщо, равно и пряко избирателно право с тайно гласуване и свободно изразяване волята на избирателите с цел осигуряване на равнопоставеност на избирателите при гласуването в изборите за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г. и при произвеждане на втори тур на изборите за кметове на общини, райони и кметства

 

Р Е Ш И:

 

 1. В деня на изборите за общински съветници и за кметове – 27 октомври 2019 г. на територията на цялата страна за времето от 7,00 часа до 20,00 часа, а там където гласуването продължава и след това, но не по-късно от 21,00 часа, да бъде преустановено използването и да се изключат всички заснемащи устройства (камери) и закрити техните обективи в изборните помещения, в които са разположени секционните избирателни комисии.
 2. В деня на произвеждане на втори тур на изборите за кметове на общини, райони и кметства на територията на съответните общини, в които се произвежда втори тур, за времето от 7,00 часа до 20,00 часа, а там където гласуването продължава и след това, но не по-късно от 21,00 часа, да бъде преустановено използването и да се изключат всички заснемащи устройства (камери) и закрити техните обективи в изборните помещения, в които са разположени секционните избирателни комисии.
 3. Общинските избирателни комисии осъществяват контрол за наличие на включени заснемащи устройства в изборните дни в помещенията за гласуване.
20.10.2019

Съобщение

1.  До 21.10.2019 г.Избирателите с трайни увреждания, които не могат да упражнят избирателното си право в изборното помещение и желаят да гласуват с подвижна избирателна кутия, но не са подали заявление в срок, могат да гласуват с подвижна избирателна кутия, ако заявят това не по-късно от 5 дни преди изборния ден.

2.Избирателите с увредено зрение или със затруднения  в придвижването, ще могат да гласуват в изборния ден  на 27.10.2019 г.в следната избирателната секция:

 

 

Място на гласуване

Номер на СИК

 

1-ви етаж сграда Дом паметник „Георги Димитров“-Ковачевци- 142200011             

 

3.Подаването на заявки за помощ  и в изборния ден на телефон:

                   088 999 59 54 – Секретар на Община Ковачевци.

 

14.10.2019

Съобщение

Графикът, мястото и разпределението на членовете на ОИК – Ковачевци за обученията на членовете на СИК / ПСИК на територията на община Ковачевци  е както следва:

 

 1. Дата/час:    18.10.2019 г. от 14.00 часа ;

Място: Заседателната зала в Община Ковачевци

Обучители: Боян Лазов, Росица Драгомирова

 

 1. Дата/час:    20.10.2019 г. от 11.00 часа

Място: Заседателната зала в Община Ковачевци

Обучители: Ина Фидосова, Милен Миленов

 

За участие в обучението членовете на СИК и ПСИК ще получат допълнително възнаграждение в размер на 10.00 лв. на всеки участвал в обучението. За да бъдат заплатени възнагражденията на участвалите в обученията, преди началото им ще се извърши регистрация на присъстващите на обученията.

 

10.10.2019

Съобщение

До 12.10.2019 г. - Избирателите с трайни увреждания, които не им позволяват да упражнят избирателното си право в изборното помещение, но желаят да гласуват с подвижна избирателна кутия, заявяват желанието си в писмена форма чрез заявление по образец (Приложение № 17-МИ от изборните книжа), подписано саморъчно и изпратено по пощата, факс или чрез електронно заявление през интернет страницата на общинската администрация по постоянния адрес или по настоящия адрес, когато е направено искане за вписване в списъка за гласуване по настоящия им адрес не по-късно от 14 дни преди изборния ден.

10.10.2019

Съобщение

Крайният срок за всеки избирател да подаде заявление за вписване в избирателния списък по настоящ адрес (Приложение № 13-МИ от изборните книжа) в общинската администрация по настоящия си адрес е не по-късно от 12 октомври 2019 г. лично и саморъчно, както и чрез електронно заявление през интернет страницата на съответната община.

Не се допуска подаване на същото заявление по пощата, факс или чрез куриер, както и чрез пълномощник.

 

07.10.2019

Съобщение

На основание т.7, изр. второ от Решение №993-МИ от 07.09.2019 г., във връзка с писмо №МИ-15-697 от 05.10.2019 г. и Решение №37-МИ от 27.09.2019 г. на ОИК Ковачевци:

Публикуваме одобрените предпечатни образци на бюлетините за гласуване в изборите за общински съветници и за кметове на 27.10.2019г.

03.10.2019

Съобщение

 

На вниманието на всички регистрирани партии, коалиция, местна коалиция и инициативен комитет ОИК Ковачевци, регистрирали кандидатски листи за общински съветници и кметове в ОИК Ковачевци, да представят заявление за регистрация на застъпници и списъци на упълномощени представители. Заявленията и предложенията да бъдат на хартиен и технически носител в ексел формат.

 • Формата на ексел таблицата за застъпници да съдържа:

№ по ред

 

Собствено, бащино и фамилно име на застъпника

 

ЕГН на застъпника

 

 • Формата на заместващите застъпници да съдържа:

        

№ по ред

 

Собствено, бащино и фамилно име на заместващия застъпник

 

ЕГН на заместващия застъпник

Собствено , бащино и фамилно име и ЕГН на регистрирания застъпник, който се замества

 

 

 • Формата за упълномощените представители трябва да съдържа:

Наименование на партия, коалиция, местна коалиция и инициативен комитет

№ по ред

собствено, бащино и фамилно име на упълномощения представител

 

ЕГН на упълномощения представител

номер и дата на пълномощното

 

 

 

02.10.2019

Съобщение

 

Във връзка с решение № 41 на ОИК Ковачевци от 02.10.2019г., в изпълнение на чл. 87, ал.1 т. 1 и т .11 от ИК и във връзка с Решение №953 на ЦИК, както  и уведомително писмо №П-1617 от 27. 09.2019 г. на кмета на Община Ковачевци, Общинска избирателна комисия - Ковачевци

 

Уведомява

 

Избирателите с увредено зрение или със затруднения  в придвижването, че могат да гласуват в изборния ден  на 27.10.2019 г.в следната избирателната секция:

 

 

Място на гласуване

Номер на СИК

1-ви етаж сграда Дом паметник „Георги Димитров“ - Ковачевци             142200004

              Подаването на заявки за помощ в изборния ден на телефон:

                   088 999 59 54 – Секретар на Община Ковачевци.

02.10.2019

Съобщение

На вниманието на всички партии, коалиция, местна коалиция и инициативен комитет  регистрирани в ОИК – Ковачевци

Със Заповед № 296/ 17.09.2019г. на кмета на Община Ковачевци и Решение № 40-МИ на ОИК - Ковачевци са определени местата за поставяне  на агитационни материали, както следва:

 • с. Косача – на автобусната спирка;
 • с. Светля – автобусните спирки;
 • с. Сирищник – на дървените табла в центъра на селото;
 • с. Ковачевци – на железни табла на автогарата и срещу бръснарницата;
 • с. Ракиловци – до чешмата на центъра;
 • с. Лобош – на таблото пред търговската сграда;
 • с. Калище – на таблото пред сградата на читалището;
 • с. Егълница – пред търговската сграда и на автобусната спирка;
 • с. Чепино – на автобусната спирка

 

 

Да не се унищожават агитационни материали, до приключване на изборния ден, поставени в регламентирания срок и в съответствие с решенията на ЦИК, ОИК и ИК, както и на основание на  заповедта на Кмета на Община Ковачевци.

 

20.09.2019

Вписване в избирателния списък за гласуване по настоящ адрес в изборите за общински съветници и за кметове на 27.10.2019 г.

Право да гласуват в изборите за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г. имат български граждани, които отговарят на изискванията на чл. 396, ал. 1 ИК. „Живял най-малко през последните 6 месеца в съответното населено място“ по смисъла на чл. 396 е български гражданин, който има адресна регистрация по постоянен и настоящ адрес на територията на Република България и поне единият от тях да е в населено място на територията на съответната община или кметство не по-късно от 6 месеца преди датата на произвеждане на изборите (26 април 2019 г.).

Всеки избирател може да подаде заявление за вписване в избирателния списък по настоящ адрес (Приложение № 13-МИ от изборните книжа) в общинската или районна администрация или кметство по настоящия си адрес не по-късно от 12 октомври 2019 г. лично и саморъчно, както и чрез електронно заявление през интернет страницата на съответната община.

Не се допуска подаване на същото заявление по пощата, факс или чрез куриер, както и чрез пълномощник.

 

 

 

18.09.2019

Съобщение

Главна дирекция "Гражданска регистрация и административно обслужване" към Министерство на регионалното развитие и благоустройството осигурява справка за номера на избирателната секция и мястото на гласуване за Избори за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г. за всички български граждани.

Всички избиратели могат да проверят адреса на избирателната си секция по следните начини:

Сайтът предоставя и възможността да се подават "Искане за гласуване по настоящ адрес" по електронен път от общинските администрации след идентификация с електронен подпис.

 • Чрез SMS

Изпраща се SMS на номер 18429. Номерът 18429 е единен и за трите мобилни оператора (A1, Теленор и Виваком). Цената на SMS e 25 стотинки без ДДС. В текста на SMS се изписват единствено десетте цифри на ЕГН. Системата връща SMS с номера и адреса на избирателната секция за Избори за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г. за въведения ЕГН.

 • Чрез стационарен или мобилен телефон

Избира се 0800 1 4726 ("0800 1 GRAO"). Тел. 0800 1 4726 е безплатен за цялата страна.

18.09.2019

Съобщение

Във връзка с решение № 935-МИ/ 02.09.2019 г. на ЦИК

 

Избирателите с трайни увреждания, които нямат физически възможности да упражнят избирателното си право в изборното помещение, но желаят да гласуват с подвижна избирателна кутия, заявяват желанието си в писмена форма чрез заявление по образец, подписано саморъчно и изпратено по пощата, факс или чрез електронно заявление през интернет страницата на общинската администрация по постоянния адрес или по настоящия адрес, когато е направено искане за вписване в списъка за гласуване по настоящия им адрес до 12.10.2019г.

Крайният срок за подаване на заявленията за вписване на избирател за гласуване по настоящ адрес е 12.10.2019г.

 

18.09.2019

Съобщение

 • НА ВНИМАНИЕТО НА ВСИЧКИ ПАРТИИ И КОАЛИЦИИ, КОИТО ЩЕ РЕГИСТРИРАТ В ОИК КОВАЧЕВЦИ- КАНДИДАТСКИ ЛИСТИ ЗА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ ДО 24.09.2019 Г.

 

 • Регистрацията на кандидатските листи в ОИК се извършва по реда на Решение № 943-МИ от 02.09.2019 г. на ЦИК Съгласно т. 18.1. от решението, предложението за регистрация на кандидатска листа се представя в ОИК на хартиен и на технически носител в ексел формат. Изискването за представяне на предложението на технически носител в ексел формат се отнася само за регистрацията на кандидатските листи за общински съветници.
15.09.2019

Указание и електронна форма за подаване на списъците на избирателите, подкрепящи регистрацията на независим кандидат.

Централната избирателна комисия с Решение № 638-МИ от 21.08.2019 г., изменено и допълнено с Решение № 705-МИ от 23 август 2019 г., определи формата и структурирания електронен вид на списъците на избирателите, подкрепящи регистрацията на независим кандидат за участие в изборите за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г.

 • Приложение № 1: Указание за попълване на „списък“ в структуриран електронен вид от подкрепящи регистрацията на независим кандидат за участие в изборите за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г.  – изтеглете от тук
 • Приложение № 2: Електронна форма на данните в структуриран електронен вид – изтеглете от тук
15.09.2019

Правила за наименованията и абревиатурата на местна коалиция

Във връзка с постъпили в Централната избирателна комисия въпроси относно наименованието или абревиатурата на местна коалиция Ви уведомяваме, че в Раздел ІІ, т. 1 и 2 на Решение № 936-МИ от 2 септември 2019 г. на Централната избирателна комисия са регламентирани правилата относно наименованията и абревиатурата на местна коалиция, съгласно които:

 1. Наименованието или абревиатурата на местна коалиция съдържа само наименованието или абревиатурата на някоя от участващите в нея партии или коалиции.
 2. Наименованието или абревиатурата на участващите в местната коалиция партии и коалиции може да се добавя в скоби към наименованието или абревиатурата на местната коалиция.

Предвид горното на конкретно поставените от Вас въпроси и запитвания от партии и коалиции Ви информираме, че наименованията на местни коалиции: „Бъдеще за община Х“, „Алтернатива за община Х“ (ПП „ГЕРБ“, ПП „СДС“, ПП „НФСБ“), „Патриоти за Дряново“, (ВМРО – БНД и други партии), „Разлог – събуди се“, „КРОС“ и други подобни примери не отговарят на изискванията за наименования или абревиатура на местна коалиция съгласно изискванията на Изборния кодекс и Решение № 936-МИ от 2 септември 2019 г. на ЦИК.

Съгласно Раздел ІІ, т. 3 от Решение № 936-МИ от 2 септември 2019 г. на ЦИК, ОИК извършва проверка за изпълнение на изискванията за наименование или абревиатура на местна коалиция по реда на Раздел ІV, както следва:

Общинската избирателна комисия извършва проверка за изпълнението на изискванията за наименованието или абревиатурата на местната коалиция и на представените документи.

При приемане на документите за регистрация, когато се установи, че не са изпълнени изискванията за наименования или абревиатурата на местна коалиция съгласно Решение № 936-МИ от 2 септември 2019 г. на ЦИК, ОИК дава незабавно указания за отстраняването им в срок до три дни от уведомяването им, но не по-късно от крайния срок за регистрация – 16 септември 2019 г. В регистъра на ОИК в графа „Забележки“ се вписват дадените указания, датата и часът на уведомяването, както и датата и часът на отстраняването им.

Когато нередовностите се установят след приемането на документите за регистрация, уведомяването за отстраняването им се извършва на заявения адрес, електронен адрес, телефон или факс за контакт и това обстоятелство се вписва в регистъра на ОИК, като се отбелязват датата и часът на уведомяването.

В случай че указанията не са изпълнени в дадения срок, ОИК постановява решение за отказ на регистрацията на местната коалиция.

Решението, с което се отказва регистрация на местна коалиция може да се обжалва пред ЦИК по реда на чл. 88 от Изборния кодекс

15.09.2019

Образец на Предложение за регистрация на кандидатска листа за общински сьветници

Регистрацията на кандидатските листи в ОИК се извършва по реда на Решение № 943-МИ от 02.09.2019 г. на ЦИК. Съгласно т. 18.1. от решението, предложението за регистрация на кандидатска листа се представя в ОИК на хартиен и на технически носител в ексел формат. Изискването за представяне на предложението на технически носител в ексел формат се отнася само за регистрацията на кандидатските листи за общински съветници.

Образец на Предложение за регистрация на кандидатска листа за общински сьветници на технически носител тук

12.09.2019

Съобщение

 

СЪОБЩЕНИЕ

 

НА 12.09.2019 г. ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ – КОВАЧЕВЦИ

ЩЕ ПРОВЕДЕ ЗАСЕДАНИЕ ОТ 16.00 ЧАСА

06.09.2019

Съобщение

СЪОБЩЕНИЕ:

 

ОИК–Ковачевци ще проведе следващото  заседание

на 10.09.2019 г. от 16:00 часа.

05.09.2019

Съобщение

ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ - КОВАЧЕВЦИ ЩЕ ПРОВЕДЕ ЗАСЕДАНИЕ НА 06.09.2019 Г. ОТ 16.00 ЧАСА

04.09.2019

Съобщение: РАБОТНО ВРЕМЕ ОИК-Ковачевци

РАБОТНО ВРЕМЕ  О И К – КОВАЧЕВЦИ

09:00 – 17:00 ЧАСА

още съобщения

Календар

Решения

 • № 75-МИ / 04.11.2019

  относно: Съхранение на текуща документация от дейността на ОИК – Ковачевци в това число и печата – за определения мандат.

 • № 74-МИ / 31.10.2019

  относно: Допълнение към Решение №68-МИ - ИЗБИРАНЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ НА ОБЩИНА КОВАЧЕВЦИ

 • № 73-МИ / 31.10.2019

  относно: : Допълнение към Решение №67-МИ от 29.10.2019 г. за Обявяване на кмет на община Ковачевци, Област Перник

всички решения