26.10.2019

Съобщение

Централната избирателна комисия напомня на всички избиратели, членове на ОИК и на СИК, че  на 27 октомври 2019 г., в 4:00 ч. се преминава към зимното часово време, поради което стрелките на часовника ще се върнат с един час назад.

25.10.2019

Съобщение

Централната избирателна комисия напомня, че при установяването на резултатите от гласуването след приключване на изборния ден в секцията могат да присъстват:

 • кандидати за общински съветници и кметове;
 • по един застъпник на кандидатската листа;
 • по един представител на партия, коалиция, местна коалиция или инициативен комитет;
 • по един наблюдател от организация, регистрирана за наблюдение на изборите;
 • по един регистриран анкетьор от социологическа агенция;
 • представители на средствата за масово осведомяване - по един от съответното средство за масово осведомяване.
23.10.2019

Съобщение

Централната избирателна комисия информира, че съгласно чл. 39 от Изборния кодекс на интернет страницата на всяка община се публикува списъкът с имената, номерата и адресите на избирателните секции на заличените от избирателните списъци лица.

Всяко лице може да направи справка в списъка. В случай че едно лице е вписано в списъка на заличените лица, може да поиска да се запознае с основанието за заличаване от избирателния списък и да поиска да бъде изключено от списъка на заличените лица. За целта лицето трябва да подаде писмено заявление до кмета на общината, района, кметството или до кметския наместник. Заявлението съдържа доказателства и документи, удостоверяващи правото на лицето да гласува.

Отказът за изключване от списъка на заличените лица се съобщава на заявителя незабавно и може да се обжалва пред съответния административен съд в 24-часов срок от съобщаването.

23.10.2019

Съобщение

Централната избирателна комисия прие принципно Решение № 1481-МИ от 22 октомври 2019 г. за отваряне на запечатани помещения определени за съхраняване на изборните книжа от изборите, в които се съхраняват изборни книжа и материали от предходни избори и референдуми.

Достъпът до запечатаните помещения, в които ще се съхраняват изборните книжа се осъществява по реда Решение № 1244-МИ от 30 септември 2019 г. на ЦИК.

21.10.2019

Съобщение

Централната избирателна комисия информира участниците в изборния процес и заинтересованите лица, че на интернет страницата на комисията в раздел „МЕСТНИ ИЗБОРИ 2019“, рубрики „Обучителен портал“ и „Разяснителна кампания“, са публикувани:

В раздел „Принципни решения“ се намират решенията на ЦИК по общи въпроси свързани с организацията на местните избори и точното и еднакво прилагане на Изборния кодекс.

Публикуваните изборни документи и разяснителни материали целят повишаване компетентността и информираността на участниците в изборния процес и заинтересованите лица.

Информация за ОИК, приетите от тях решения, регистрираните кандидати по видове избори, като и по други въпроси се намира на интернет страницата на съответната комисия, която е подстраница на официалната интернет страница на ЦИК.

20.10.2019

Съобщение

С Решение №1444 от 18.10.2019 г. Централната избирателна комисия, като съобрази принципите на Изборния кодекс за осигуряване на всеобщо, равно и пряко избирателно право с тайно гласуване и свободно изразяване волята на избирателите с цел осигуряване на равнопоставеност на избирателите при гласуването в изборите за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г. и при произвеждане на втори тур на изборите за кметове на общини, райони и кметства

 

Р Е Ш И:

 

 1. В деня на изборите за общински съветници и за кметове – 27 октомври 2019 г. на територията на цялата страна за времето от 7,00 часа до 20,00 часа, а там където гласуването продължава и след това, но не по-късно от 21,00 часа, да бъде преустановено използването и да се изключат всички заснемащи устройства (камери) и закрити техните обективи в изборните помещения, в които са разположени секционните избирателни комисии.
 2. В деня на произвеждане на втори тур на изборите за кметове на общини, райони и кметства на територията на съответните общини, в които се произвежда втори тур, за времето от 7,00 часа до 20,00 часа, а там където гласуването продължава и след това, но не по-късно от 21,00 часа, да бъде преустановено използването и да се изключат всички заснемащи устройства (камери) и закрити техните обективи в изборните помещения, в които са разположени секционните избирателни комисии.
 3. Общинските избирателни комисии осъществяват контрол за наличие на включени заснемащи устройства в изборните дни в помещенията за гласуване.
20.10.2019

Съобщение

1.  До 21.10.2019 г.Избирателите с трайни увреждания, които не могат да упражнят избирателното си право в изборното помещение и желаят да гласуват с подвижна избирателна кутия, но не са подали заявление в срок, могат да гласуват с подвижна избирателна кутия, ако заявят това не по-късно от 5 дни преди изборния ден.

2.Избирателите с увредено зрение или със затруднения  в придвижването, ще могат да гласуват в изборния ден  на 27.10.2019 г.в следната избирателната секция:

 

 

Място на гласуване

Номер на СИК

 

1-ви етаж сграда Дом паметник „Георги Димитров“-Ковачевци- 142200011             

 

3.Подаването на заявки за помощ  и в изборния ден на телефон:

                   088 999 59 54 – Секретар на Община Ковачевци.

 

14.10.2019

Съобщение

Графикът, мястото и разпределението на членовете на ОИК – Ковачевци за обученията на членовете на СИК / ПСИК на територията на община Ковачевци  е както следва:

 

 1. Дата/час:    18.10.2019 г. от 14.00 часа ;

Място: Заседателната зала в Община Ковачевци

Обучители: Боян Лазов, Росица Драгомирова

 

 1. Дата/час:    20.10.2019 г. от 11.00 часа

Място: Заседателната зала в Община Ковачевци

Обучители: Ина Фидосова, Милен Миленов

 

За участие в обучението членовете на СИК и ПСИК ще получат допълнително възнаграждение в размер на 10.00 лв. на всеки участвал в обучението. За да бъдат заплатени възнагражденията на участвалите в обученията, преди началото им ще се извърши регистрация на присъстващите на обученията.

 

10.10.2019

Съобщение

До 12.10.2019 г. - Избирателите с трайни увреждания, които не им позволяват да упражнят избирателното си право в изборното помещение, но желаят да гласуват с подвижна избирателна кутия, заявяват желанието си в писмена форма чрез заявление по образец (Приложение № 17-МИ от изборните книжа), подписано саморъчно и изпратено по пощата, факс или чрез електронно заявление през интернет страницата на общинската администрация по постоянния адрес или по настоящия адрес, когато е направено искане за вписване в списъка за гласуване по настоящия им адрес не по-късно от 14 дни преди изборния ден.

10.10.2019

Съобщение

Крайният срок за всеки избирател да подаде заявление за вписване в избирателния списък по настоящ адрес (Приложение № 13-МИ от изборните книжа) в общинската администрация по настоящия си адрес е не по-късно от 12 октомври 2019 г. лично и саморъчно, както и чрез електронно заявление през интернет страницата на съответната община.

Не се допуска подаване на същото заявление по пощата, факс или чрез куриер, както и чрез пълномощник.

 

07.10.2019

Съобщение

На основание т.7, изр. второ от Решение №993-МИ от 07.09.2019 г., във връзка с писмо №МИ-15-697 от 05.10.2019 г. и Решение №37-МИ от 27.09.2019 г. на ОИК Ковачевци:

Публикуваме одобрените предпечатни образци на бюлетините за гласуване в изборите за общински съветници и за кметове на 27.10.2019г.

03.10.2019

Съобщение

 

На вниманието на всички регистрирани партии, коалиция, местна коалиция и инициативен комитет ОИК Ковачевци, регистрирали кандидатски листи за общински съветници и кметове в ОИК Ковачевци, да представят заявление за регистрация на застъпници и списъци на упълномощени представители. Заявленията и предложенията да бъдат на хартиен и технически носител в ексел формат.

 • Формата на ексел таблицата за застъпници да съдържа:

№ по ред

 

Собствено, бащино и фамилно име на застъпника

 

ЕГН на застъпника

 

 • Формата на заместващите застъпници да съдържа:

        

№ по ред

 

Собствено, бащино и фамилно име на заместващия застъпник

 

ЕГН на заместващия застъпник

Собствено , бащино и фамилно име и ЕГН на регистрирания застъпник, който се замества

 

 

 • Формата за упълномощените представители трябва да съдържа:

Наименование на партия, коалиция, местна коалиция и инициативен комитет

№ по ред

собствено, бащино и фамилно име на упълномощения представител

 

ЕГН на упълномощения представител

номер и дата на пълномощното

 

 

 

02.10.2019

Съобщение

 

Във връзка с решение № 41 на ОИК Ковачевци от 02.10.2019г., в изпълнение на чл. 87, ал.1 т. 1 и т .11 от ИК и във връзка с Решение №953 на ЦИК, както  и уведомително писмо №П-1617 от 27. 09.2019 г. на кмета на Община Ковачевци, Общинска избирателна комисия - Ковачевци

 

Уведомява

 

Избирателите с увредено зрение или със затруднения  в придвижването, че могат да гласуват в изборния ден  на 27.10.2019 г.в следната избирателната секция:

 

 

Място на гласуване

Номер на СИК

1-ви етаж сграда Дом паметник „Георги Димитров“ - Ковачевци             142200004

              Подаването на заявки за помощ в изборния ден на телефон:

                   088 999 59 54 – Секретар на Община Ковачевци.

02.10.2019

Съобщение

На вниманието на всички партии, коалиция, местна коалиция и инициативен комитет  регистрирани в ОИК – Ковачевци

Със Заповед № 296/ 17.09.2019г. на кмета на Община Ковачевци и Решение № 40-МИ на ОИК - Ковачевци са определени местата за поставяне  на агитационни материали, както следва:

 • с. Косача – на автобусната спирка;
 • с. Светля – автобусните спирки;
 • с. Сирищник – на дървените табла в центъра на селото;
 • с. Ковачевци – на железни табла на автогарата и срещу бръснарницата;
 • с. Ракиловци – до чешмата на центъра;
 • с. Лобош – на таблото пред търговската сграда;
 • с. Калище – на таблото пред сградата на читалището;
 • с. Егълница – пред търговската сграда и на автобусната спирка;
 • с. Чепино – на автобусната спирка

 

 

Да не се унищожават агитационни материали, до приключване на изборния ден, поставени в регламентирания срок и в съответствие с решенията на ЦИК, ОИК и ИК, както и на основание на  заповедта на Кмета на Община Ковачевци.

 

20.09.2019

Вписване в избирателния списък за гласуване по настоящ адрес в изборите за общински съветници и за кметове на 27.10.2019 г.

Право да гласуват в изборите за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г. имат български граждани, които отговарят на изискванията на чл. 396, ал. 1 ИК. „Живял най-малко през последните 6 месеца в съответното населено място“ по смисъла на чл. 396 е български гражданин, който има адресна регистрация по постоянен и настоящ адрес на територията на Република България и поне единият от тях да е в населено място на територията на съответната община или кметство не по-късно от 6 месеца преди датата на произвеждане на изборите (26 април 2019 г.).

Всеки избирател може да подаде заявление за вписване в избирателния списък по настоящ адрес (Приложение № 13-МИ от изборните книжа) в общинската или районна администрация или кметство по настоящия си адрес не по-късно от 12 октомври 2019 г. лично и саморъчно, както и чрез електронно заявление през интернет страницата на съответната община.

Не се допуска подаване на същото заявление по пощата, факс или чрез куриер, както и чрез пълномощник.

 

 

 

18.09.2019

Съобщение

Главна дирекция "Гражданска регистрация и административно обслужване" към Министерство на регионалното развитие и благоустройството осигурява справка за номера на избирателната секция и мястото на гласуване за Избори за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г. за всички български граждани.

Всички избиратели могат да проверят адреса на избирателната си секция по следните начини:

Сайтът предоставя и възможността да се подават "Искане за гласуване по настоящ адрес" по електронен път от общинските администрации след идентификация с електронен подпис.

 • Чрез SMS

Изпраща се SMS на номер 18429. Номерът 18429 е единен и за трите мобилни оператора (A1, Теленор и Виваком). Цената на SMS e 25 стотинки без ДДС. В текста на SMS се изписват единствено десетте цифри на ЕГН. Системата връща SMS с номера и адреса на избирателната секция за Избори за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г. за въведения ЕГН.

 • Чрез стационарен или мобилен телефон

Избира се 0800 1 4726 ("0800 1 GRAO"). Тел. 0800 1 4726 е безплатен за цялата страна.

18.09.2019

Съобщение

Във връзка с решение № 935-МИ/ 02.09.2019 г. на ЦИК

 

Избирателите с трайни увреждания, които нямат физически възможности да упражнят избирателното си право в изборното помещение, но желаят да гласуват с подвижна избирателна кутия, заявяват желанието си в писмена форма чрез заявление по образец, подписано саморъчно и изпратено по пощата, факс или чрез електронно заявление през интернет страницата на общинската администрация по постоянния адрес или по настоящия адрес, когато е направено искане за вписване в списъка за гласуване по настоящия им адрес до 12.10.2019г.

Крайният срок за подаване на заявленията за вписване на избирател за гласуване по настоящ адрес е 12.10.2019г.

 

18.09.2019

Съобщение

 • НА ВНИМАНИЕТО НА ВСИЧКИ ПАРТИИ И КОАЛИЦИИ, КОИТО ЩЕ РЕГИСТРИРАТ В ОИК КОВАЧЕВЦИ- КАНДИДАТСКИ ЛИСТИ ЗА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ ДО 24.09.2019 Г.

 

 • Регистрацията на кандидатските листи в ОИК се извършва по реда на Решение № 943-МИ от 02.09.2019 г. на ЦИК Съгласно т. 18.1. от решението, предложението за регистрация на кандидатска листа се представя в ОИК на хартиен и на технически носител в ексел формат. Изискването за представяне на предложението на технически носител в ексел формат се отнася само за регистрацията на кандидатските листи за общински съветници.
15.09.2019

Указание и електронна форма за подаване на списъците на избирателите, подкрепящи регистрацията на независим кандидат.

Централната избирателна комисия с Решение № 638-МИ от 21.08.2019 г., изменено и допълнено с Решение № 705-МИ от 23 август 2019 г., определи формата и структурирания електронен вид на списъците на избирателите, подкрепящи регистрацията на независим кандидат за участие в изборите за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г.

 • Приложение № 1: Указание за попълване на „списък“ в структуриран електронен вид от подкрепящи регистрацията на независим кандидат за участие в изборите за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г.  – изтеглете от тук
 • Приложение № 2: Електронна форма на данните в структуриран електронен вид – изтеглете от тук
15.09.2019

Правила за наименованията и абревиатурата на местна коалиция

Във връзка с постъпили в Централната избирателна комисия въпроси относно наименованието или абревиатурата на местна коалиция Ви уведомяваме, че в Раздел ІІ, т. 1 и 2 на Решение № 936-МИ от 2 септември 2019 г. на Централната избирателна комисия са регламентирани правилата относно наименованията и абревиатурата на местна коалиция, съгласно които:

 1. Наименованието или абревиатурата на местна коалиция съдържа само наименованието или абревиатурата на някоя от участващите в нея партии или коалиции.
 2. Наименованието или абревиатурата на участващите в местната коалиция партии и коалиции може да се добавя в скоби към наименованието или абревиатурата на местната коалиция.

Предвид горното на конкретно поставените от Вас въпроси и запитвания от партии и коалиции Ви информираме, че наименованията на местни коалиции: „Бъдеще за община Х“, „Алтернатива за община Х“ (ПП „ГЕРБ“, ПП „СДС“, ПП „НФСБ“), „Патриоти за Дряново“, (ВМРО – БНД и други партии), „Разлог – събуди се“, „КРОС“ и други подобни примери не отговарят на изискванията за наименования или абревиатура на местна коалиция съгласно изискванията на Изборния кодекс и Решение № 936-МИ от 2 септември 2019 г. на ЦИК.

Съгласно Раздел ІІ, т. 3 от Решение № 936-МИ от 2 септември 2019 г. на ЦИК, ОИК извършва проверка за изпълнение на изискванията за наименование или абревиатура на местна коалиция по реда на Раздел ІV, както следва:

Общинската избирателна комисия извършва проверка за изпълнението на изискванията за наименованието или абревиатурата на местната коалиция и на представените документи.

При приемане на документите за регистрация, когато се установи, че не са изпълнени изискванията за наименования или абревиатурата на местна коалиция съгласно Решение № 936-МИ от 2 септември 2019 г. на ЦИК, ОИК дава незабавно указания за отстраняването им в срок до три дни от уведомяването им, но не по-късно от крайния срок за регистрация – 16 септември 2019 г. В регистъра на ОИК в графа „Забележки“ се вписват дадените указания, датата и часът на уведомяването, както и датата и часът на отстраняването им.

Когато нередовностите се установят след приемането на документите за регистрация, уведомяването за отстраняването им се извършва на заявения адрес, електронен адрес, телефон или факс за контакт и това обстоятелство се вписва в регистъра на ОИК, като се отбелязват датата и часът на уведомяването.

В случай че указанията не са изпълнени в дадения срок, ОИК постановява решение за отказ на регистрацията на местната коалиция.

Решението, с което се отказва регистрация на местна коалиция може да се обжалва пред ЦИК по реда на чл. 88 от Изборния кодекс

Календар

Решения

 • № 75-МИ / 04.11.2019

  относно: Съхранение на текуща документация от дейността на ОИК – Ковачевци в това число и печата – за определения мандат.

 • № 74-МИ / 31.10.2019

  относно: Допълнение към Решение №68-МИ - ИЗБИРАНЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ НА ОБЩИНА КОВАЧЕВЦИ

 • № 73-МИ / 31.10.2019

  относно: : Допълнение към Решение №67-МИ от 29.10.2019 г. за Обявяване на кмет на община Ковачевци, Област Перник

всички решения