08.11.2023

Съобщение

Общинска избирателна комисия Ковачевци обявава адрес за кореспонденция:

е-mail: [email protected]

Телефон за връзка:

Председател: Юлиана Арнаудова +359 89 9556310

Секретар: Димитър Цветков +359 89 9860368

28.10.2023

Съобщение на ЦИК

В изпълнение на Решение № 2819-МИ от 28.10.2023 г. на Централната избирателна комисия и обстоятелството, че във всички избирателни секции ще се гласува само с хартиени бюлетини, Ви уведомяваме следното:

Секционните избирателни комисии в избирателните секции, в които беше предвидено машинно гласуване, попълват протоколи –Приложение № 101-МИ-хм и Приложение № 103-МИ-хм, със следните указания:

- не се попълва частта „ПРЕБРОЯВАНЕ НА ГЛАСОВЕТЕ ОТ БЮЛЕТИНИТЕ ОТ МАШИННО ГЛАСУВАНЕ“ – точки от 11 до 15 за Приложение № 101-МИ-хм, съответно точки от 10 до 13 за Приложение № 103-МИ-хм;

- контрола № 2 и в двете приложения да се чете „Числото по т. 3 трябва да е равно на числото по т. 5“;

- контроли № 7, 8 и 9 за Приложение № 101-МИ-хм, съответно контроли № 6 и 7 за Приложение № 103-МИ-хм не се прилагат.

Методическите указания на Централната избирателна комисия по прилагане на Изборния кодекс от секционните избирателни комисии в изборите за общински съветници и за кметове на 29 октомври 2023 г. в предизборния ден и до закриване на изборния ден при гласуване с хартиени бюлетини и със специализирани устройства за машинно гласуване, приети с Решение № 2655-МИ от 12 октомври 2023 г., се изпълняват само в частите относно гласуването с хартиени бюлетини.

24.10.2023

Съобщение

ОБЩИНА  КОВАЧЕВЦИ

ГРАФИК

ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ИЗБОРНИ МАТЕРИАЛИ НА 28.10.2023 г.

I – ЛЪЧ

Отговорници – Димитър Цветков и Анета Пънтова

Шофьора на ЛЪЧ I идва 15.00ч., товари и тръгва 15.15 ч. за Ракиловци

 

№ на лъча

Населено място , квартал

Местонахождение на секцията

№ на секцията

Час на получаване

 

 

I

 

Л

Ъ

Ч

 

 

 

 

 

       

Ракиловци

Сградата на Кметско наместничество – село Ракиловци

142200005

      15.30

Лобош

Сградата на Кметство Лобош

142200006

       16.00

 

Калище

Сградата на ОУ „Свети Свети Кирил и Методий” с. Калище

142200007

       16.30

Егълница

Сградата на Кметство с. Егълница

142200008

       17.00

 

 

ОБЩИНА  КОВАЧЕВЦИ

 ГРАФИК

ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ИЗБОРНИ МАТЕРИАЛИ НА 28.10.2023 г.

II – ЛЪЧ

Отговорници – Здравка Костадинова и Тинка Захаринова

Шофьора на ЛЪЧ II идва 15.00ч., товари и тръгва 15.15 ч. за Косача.

№ на лъча

Населено място , квартал

Местонахождение на секцията

№ на секцията

Час на получаване

 

 

 

II

 

 

 

Л

Ъ

Ч

 

Косача и Слатино

Сградата на Кметско наместничество  - село Косача

142200001

15.30

Сирищник

Сградата на Кметство – село Сирищник

142200003

16.00

       

Светля

Сградата на Кметско наместничество село Светля

142200004

16.30

Чепино

Сградата на Кметско наместничество село Чепино

142200009

17.00

Център за настаняване от семеен тип за пълнолетни лица с деменция (ЦНСТПЛД) – 2 бр. с капацитет 25 лица, намиращи се в  село Сирищник

 

Сградата на ЦНСТПЛД

142200010

 

15.45

 

ОБЩИНА  КОВАЧЕВЦИ

 ГРАФИК

ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ИЗБОРНИ МАТЕРИАЛИ НА 28.10.2023 г.

III – ЛЪЧ

Отговорник – Юлиана Арнаудова и Мария Андонова

 

№ на лъча

Населено място , квартал

Местонахождение на секцията

№ на секцията

Час на получаване

 

 

 

III

 

 

Л

Ъ

Ч

 

С. Ковачевци

Сградата на Дом-паметник „Георги Димитров”, село Ковачевци

142200004

15.00

 

16.10.2023

ОБУЧЕНИЯ НА ЧЛЕНОВЕ НА СИК

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

ОИК-Ковачевци ще проведе обучения на членовете на СИК, както следва:

 

- 22.10.2023 г. /неделя/ от 11:00 ч.

 

 

Място на обучение: с. Ковачевци , сграда на Община Ковачевци голям салон.

16.10.2023

УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА УЧАСТИЕ НА ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА ПАРТИИ, КОАЛИЦИИ, МЕСТНИ КОАЛИЦИИ И ИНИЦИАТИВНИ КОМИТЕТИ В ИЗБОРИТЕ ЗА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ И ЗА КМЕТОВЕ НА 29 ОКТОМВРИ 2023 Г.

Приемането на документи за участие на представители в изборите за общински съветници и за кметове на 29 октомври 2023 г. се извършва всеки календарен ден от 9:00 ч.  до 17:00 ч. на 28.10.2023 г.   

За регистрация на представители следва да бъдат представени изискуемите, съгласно Решение № 2664-МИ от 13 октомври 2023 г. г. на ЦИК, документи;

12.10.2023

Определяне на секциите за гласуване на избиратели с увредено зрение или със затруднения в придвижването. Оповестяване на мерките, позволяващи на избирателите с увредено зрение или със затруднения в придвижването да гласуват в изборния ден на 29 октомври 2

 1. Секция за гласуване на територията на община Ковачевци, позволяващи на избиратели с увредено зрение или със затруднения  в придвижването да гласуват в изборния ден,  е:

Място на гласуване

Номер на СИК


1

с. Ковачевци

Първи етаж в сградата на Дом – паметника „Георги Димитров”

 

142200004

      Заявки за извозване с общински  транспорт на избиратели с увредено зрение и затруднение в придвижването или с друго увреждане ще се приемат на телефон: 0884705031 – Иво Симеонов – Заместник кмет на Община Ковачевци

      В изборния ден извозването на подалите заявка лица, ще се осъществява с осигурен от общинска администрация транспорт.

11.10.2023

Съобщение

10.10.2023

РЕГИСТРАЦИЯ НА ЗАСТЪПНИЦИ НА КАНДИДАТИТЕ В КАНДИДАТСКИТЕ ЛИСТИ НА ПАРТИИ, КОАЛИЦИИ, МЕСТНИ КОАЛИЦИИ, ИНИЦИАТИВНИ КОМИТЕТИ И ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА ПАРТИЯ В ИЗБОРИТЕ ЗА КМЕТОВЕ И ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ НА 29 ОКТОМВРИ 2023г.

 

Приемането на документи за регистрация на застъпници в изборите за общински съветници и за кметове на 29 октомври 2023 г. се извършва всеки календарен ден от 9:00 ч.  до 17:00 ч. на 28.10.2023 г.   

 

За регистрация на застъпници следва да бъдат представени изискуемите документи - на хартиен носител в един екземпляр и на технически носител формат(.csv, '.xls; .xlsx) съгласно Решение № 2594-МИ от 4 октомври 2023 г. г. на ЦИК.

03.10.2023

НА ВНИМАНИЕТО НА ПАРЛАМЕНТАРНО ПРЕДСТАВЕНИТЕ ПАРТИИ И КОАЛИЦИИ!

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

Предоставяме на вашето внимание образец на таблица (https://cik.is-bg.net/upload/214196/%D0%97%D0%B0%D0%BC%D1%8F%D0%BD%D0%B0+%D1%87%D0%BB%D0%B5%D0%BD+%D0%BD%D0%B0+%D0%A1%D0%98%D0%9A+%281%29.xls) за писмено заявление за освобождаване и назначаване на членове на СИК.  Към първоначалното заявление е необходимо да приложите сканирано пълномощно на изрично упълномощено, от съответната ПП/Коалиция, лице.

18.09.2023

РЕГИСТРАЦИЯ НА КАНДИДАТИТЕ В ИЗБОРИТЕ ЗА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ И ЗА КМЕТОВЕ НА 29 ОКТОМВРИ 2023 Г. В ОИК-КОВАЧЕВЦИ

РЕГИСТРАЦИЯ НА КАНДИДАТИТЕ В ИЗБОРИТЕ ЗА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ И ЗА КМЕТОВЕ НА 29 ОКТОМВРИ 2023 Г. В ОИК-КОВАЧЕВЦИ

Приемането на документи за регистрация на кандидатите в изборите за общински съветници и за кметове на 29 октомври 2023 г. се извършва всеки календарен ден от 9:00 ч. до 17:00 ч., считано от 19.09.2023 г. до 17:00 ч. на 26.09.2023 г. При установяване на непълноти или несъответствия ОИК-Ковачевци дава незабавно указания и срок за отстраняването им.  Същите следва да бъдат отстранени, съгласно указания срок, но не по-късно от крайния срок за регистрация – 26.09.2023 г.

 

За регистрация на кандидатите следва да бъдат представени изискуемите, съгласно Решение № 2122-МИ от 29.08.2023 г. на ЦИК, документи;

11.09.2023

Регистрация на инициативните комитети, партии и коалиции и местните коалиции за участие изборите за общински съветници и кметове на 29 октомври 2023 г. в ОИК-Ковачевци

Приемането на  документи  за регистрация на  инициативните комитети, партии и коалиции и местните коалиции за участие в изборите за общински съветници и кметове на 29 октомври 2023 г.  се извършва всеки календарен ден от 9:00 ч. до 17:00 ч., но не по-късно от 17:00 ч. на 18.09.2023 г. При установяване на непълноти или несъответствия ОИК-Ковачевци дава указания за отстраняването им и същите следва да бъдат отстранени в срок до три дни от съобщаването им, но не по-късно от крайния срок за регистрация – 18.09.2023 г.

1. За регистрация на инициативните комитети следва да бъдат представени изискуемите, съгласно Решение № 2121-МИ от 29.08.2023 г. на ЦИК, документи;

2. За регистрация на партии и коалиции следва да бъдат представени изискуемите, съгласно т. III от Решение № 2218-МИ от 05.09.2023 г. на ЦИК, документи;

3. За регистрация на местни коалиции следва да бъдат представени изискуемите, съгласно т. IV от Решение № 2218-МИ от 05.09.2023 г. на ЦИК, документи;

09.09.2023

Работно време ОИК

Работното време на ОИК - Ковачевци е от понеделник до неделя от 09:00 17:00 ч. 

още съобщения

Календар

 • ПонВтСрЧетПетСъбНед
  123
  45678910
  11121314151617
  18192021222324
  25262728293031
   

Решения

 • № 112-МИ / 13.11.2023

  относно: Съхранение на текуща документация от дейността на ОИК – Ковачевци в това число и печата – за определения мандат.

 • № 111-МИ / 13.11.2023

  относно: Архивиране на документацията, в т.ч. протоколи, решения и др. книжа, свързани с дейността на ОИК Ковачевци от провеждане на избори за общински съветници и кметове на 29.10.2023 г.

 • № 110-МИ / 03.11.2023

  относно: Упълномощаване на членове на ОИК–Ковачевци за предаване на устройства за видеонаблюдение и видеозаснемане на „Информационно обслужване” АД след произвеждането на изборите за общински съветници и кметове на 29.10.2023 г

всички решения